علاقه مندی (0)
0
ابتدا با استفاده از گزینه ها مختلف جستجو و یا دسته بندی در سایت ، تابلو فرش مورد نظر خود را انتخاب کنید.با انتخاب تابلو فرش مورد نظر ، با کلیک بر روی نام ، تصویر و یا دکمه خرید به صفحه جزئیات محصول مراجعه نمایید.در این صفحه با گزینه های زیر مواجه خواهید بود که
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد داراي ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ استفاده شما از فروشگاه یک فرش و سفارش كالا از این تارنما به معنی توافق کامل و موافقت شما با شرايط و ضوابط ذیل تلقی می گردد: الف) شرایط فروشگاه: 1 - خرید کالا و یا هر گونه محصول مجازی از فروشگاه یک فرش تماماً بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های موجود در مورد تجارت الکترونیک صورت می پذیرد. 2 - خدمات و محتويات این فروشگاه براى استفاده شخصى…